گالری کودک

نکاتی درباره عکاسی کودک

داشتن تجهیزات کافی و دانش فنی بالا هرگز برای عکاسی از کودک کافی نیست.

برای من، این ژانر از عکاسی، ژانری است که در آن ارتباط برقرار کردن با افراد بسیار مهم است.

زمانی که شما جلسه عکسبرداری از دو کودک را مدیریت می کنید، بردباری و شکیبایی بیشتری نسبت به حد معمول نیاز اید.

ممکن است هنگام عکاسی یک کودک احساس خشم و ناراحتی داشته باشد و کودک دیگر با شما همکاری کند .

دقت کنید که کودک بزرگتر را جذب کنید و باعث شوید که آنها احساس کنند این فقط یک بازی است و برای عکاسی نزد شما نیامده اند .

پشت سر هم عکسبرداری کنید  و برای یک شکار لحظه ی عالی، زمانی که با کودکان ارتباط برقرار می کنید آماده باشید.

گالری کودک

نکاتی درباره عکاسی کودک

داشتن تجهیزات کافی و دانش فنی بالا هرگز برای عکاسی از کودک کافی نیست.

برای من، این ژانر از عکاسی، ژانری است که در آن ارتباط برقرار کردن با افراد بسیار مهم است.

زمانی که شما جلسه عکسبرداری از دو کودک را مدیریت می کنید، بردباری و شکیبایی بیشتری نسبت به حد معمول نیاز اید.

ممکن است هنگام عکاسی یک کودک احساس خشم و ناراحتی داشته باشد و کودک دیگر با شما همکاری کند .

دقت کنید که کودک بزرگتر را جذب کنید و باعث شوید که آنها احساس کنند این فقط یک بازی است و برای عکاسی نزد شما نیامده اند .

پشت سر هم عکسبرداری کنید  و برای یک شکار لحظه ی عالی، زمانی که با کودکان ارتباط برقرار می کنید آماده باشید.